Kim Westerström / Gravity won’t fail 21 sep – 12 okt 2012

Kim Westerström arbetar i första hand med installationer i vilka en personlig erfarenhet kombineras med ett konceptuellt förhållningssätt. Hans material består av upphittade ting som på olika sätt bär spår av en berättelse. Privata eller offentliga föremål som i sig själva är laddade med minnen och som väver samman det förflutna med nuet. Återkommande teman kretsar kring hemmet, förlust och erinring.

I flera av sina senaste arbeten har Kim använt sig av formerna av vardagliga föremål som böcker, möbler, frimärken.  Cirklar och fyrkanter genomsyrar våra hem och kanske blir dessa också formerna för hur våra minnen filtreras.

I GRAVITY WON’T FAIL på Galleri Pictura visar Kim Westerström tre verk som utgår just från form och minne. I utställningen visas bland annat verket Gravity wo’nt fail, en skulptur som består av resterna av en gammal skinnsoffa. Skinnen från möbeln är sammanfogade och materialet bildare en ny form av en glob.

Kim Westerström är född 1979 och är verksam i Malmö. Han har sin utbildning från konsthögskolan i Köpenhamn och Högskolan för fotografi i Göteborg.
.

VERNISSAGE
21 september 15-18

PRESSVISNING
21 september 14-15

UTSTÄLLNINGSPERIOD
21 september – 12 oktober

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Lisa Carlson
+46 (0)739 341585

.

Galleri Pictura exhibits GRAVITY WONT FAIL by Kim Westerström

Kim Westerström does most of his work as installation art where his personal experience is combined with a conceptual approach. The material he works with consists of discovered things that in different ways carry the trace of a story. Private or public objects that in themselves are loaded with memories and together can combine the past with the present. Recurring themes revolve around the home, loss and recollection.

In many of his most resent works Kim has made use of the shapes of everyday things such as books, furniture, stamps. Circles and squares permeate our homes and maybe these become the shapes of how our memories are filtered.

In GRAVITY WONT FAIL at Galleri Pictura, Kim Westerström will show three works that emanates from the thoughts around shape and memory. Among those is the work Gravity wont fail, a sculpture consisting of the remains of an old leather sofa. The skins from the furniture are reassembled to form the new shape of a globe.

Kim Westerström was born in 1979 and is active in Malmö. He graduated from the academy of arts in Copenhagen and Högskolan för fotografi in Gothenburg.

Opening of GRAVITY WONT FAIL: Friday the 21st of September 15-18, press viewing 14-15