Simon Berg, Lotte Fløe Christensen & Jennie Rosberg / Allt som faller i försvinner 1 mars–22 mars 2013

Galleri Pictura ställer i mars ut Allt som faller i försvinner, ett samarbete mellan de tre fotobaserade konstnärerna Simon Berg, Lotte Fløe Christensen och Jennie Rosberg. I Allt som faller i försvinner samsas de kring en gemensam undersökning av det begränsade medvetandet. Ett gemensamt intresse för det förgängliga knyter samman verken i utställningen, trots skillnaderna i konstnärernas visuella uttryck.

Lotte Fløe Christensens använder sig av fotografi och naturen som verktyg för att närma sig ämnen som förlust och mening. Simon Bergs fotografier, som kan vara både inbjudande och motbjudande, påminner oss om våra fysiska förutsättningar i världen genom att skärskåda alltings uppbyggnad. I Jennie Rosbergs Untitled (the endless return of a fraction) leder den svarta, blanka, ytan blicken vidare, bort från det materiella utanpå och ned i djupet. Liknande tankar kan man sedan spåra i hennes fotografi.

Simon Berg, född 1983 i Boden, arbetar och bor idag i Stockholm, hans fokus ligger på detaljerna i det vardagliga livet som avslöjar människans existens och mortalitet. Lotte Fløe Christensen, född 1979 i Ry, Danmark, bor och arbetar nu i Skive/Köpenhamn. Hennes arbete ligger i fältet mellan skulptur, performativitet och fotografi. Jennie Rosberg, född 1977 i Östersund, bor idag i Malmö. Rosberg intresserar sig för inneslutenheten som delas av fotografiet, mörkret och den speglade ytan.

Gemensamt för de tre konstnärerna är en masterutbildning i fotografi från Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.

 

VERNISSAGE
1 mars 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
1 mars – 22 mars

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Lisa Carlson
gallerpictura@gmail.com

 

During the month of March Galleri Pictura exhibits Allt som faller i försvinner – Everything that falls in disappears, a collaboration between the three photography based artists: Simon Berg, Lotte Fløe Christensen and Jennie Rosberg. In Everything that falls in disappears the artists gather around a joint exploration of the limited consciousness. A common interest in what’s corruptible ties the works of the exhibition together, despite the differences in the artists’ visual expressions.

Lotte Fløe Christensen uses photography and nature as tools for getting closer to subjects such as loss and meaning. Simon Berg’s photos, that can appear both inviting and revolting, remind us of our physical limitations in the world by scrutinizing everything’s structure. In Jennie Rosberg’s Untitled (the endless return of a fraction) the black, shiny, surface leads our gaze onward, away from the material outside and down into the deep. Similar thoughts can be found in her photography.

Simon Berg, born 1983 in Boden, lives and works in Stockholm. Berg’s focus lies mainly on the details of the everyday life that can reveal mans existence and morality. Lotte Fløe Christensen, born 1979 in Ry, Denmark, lives and works in Skive/Copenhagen. Her work lies in the field between sculpture, performance and photography. Jennie Rosberg, born 1977 in Östersund, today lives in Malmö. Rosberg is interested in the containment and introversion that is shared by photography, darkness and the mirrored surface.

Common for the three artists is a Master of Fine Arts, Photography, from the School of Photography at University of Gothenburg.

 

OPENING
1 march 15-18

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Lisa Carlson
gallerpictura@gmail.com