Gosia Bojkowska / Genom platser och rum 10 maj – 31 maj 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Gosia Bojkowska och utställningen Genom platser och rum  under maj månad. Utställningen är en reflektion över rumslighet och utrymme, de rum vi vistas i och de byggnader vi omringas av. Kärnan i utställningen Genom platser och rum är det problematiska med att hitta sin plats, befinna sig i den och bli en del av den.

Utställningen består av ett antal verk i olika medier som alla antyder en frånvaro och som undersöker samspelet mellan konsten och betraktaren. Bland annat visas Huset, ett ready-made i form av ett ovanligt dockhus där åskådaren möts av skal och hålrum, samt Tomt, ett staket som bildar en plats som besökaren inte har tillträde till. Vidare visas blyertsteckningar, ett fotografi samt ett videoverk i ett provisoriskt rum.

Ett centralt tema i Bojkowskas arbeten har under senare tid varit beröring vilket resulterat i skulpturer som man både kan och får röra vid. Hon vill involvera åskådaren och undersöka hur vi förhåller oss till objektet som handelsvara, konstverk, souvenir, museiföremål eller personlig ägodel. Arkitektur, boende och rummet är viktiga komponenter i konstnärens arbete som även tar uttryck i denna utställning.

Prepositioner blir utställningens ledtrådar: att befinna sig en plats, att vara i eller bredvid. De definierar var vi befinner oss och vart vi är på väg.

Gosia Bojkowska är född 1979 i Krakow, Polen. Som sjuåring flyttade hon till Malmö där hon växte upp. Efter en längre period i Stockholm där hon bland annat gick på Kungl. Konsthögskolan, är hon sedan juli 2012 åter igen tillbaka i Malmö. Bojkowska har ställt ut med framgång i Sverige och även i många internationella städer såsom Warszawa, Paris och St. Petersburg.

 

VERNISSAGE
10 maj kl.15-18

FINISSAGE
31 maj kl.15-17:30

UTSTÄLLNINGSPERIOD
10 maj – 31 maj

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Martina Palmitessa
+46 (0) 704 920 049
gallerpictura@gmail.com

 

 

Galleri Pictura proudly presents Gosia Bojkowska and the exhibition Genom platser och rum (Through sites and spaces) in May. The exhibition is a reflection on spatiality and space, the rooms we dwell in and the buildings we are surrounded by. The core of the exhibition is the problem with finding one’s place, to exist in it and be a part of it.

The exhibition consists of a number of works in various media all suggesting an absence, exploring the interaction between art and viewer. Among other things, Huset (the House), a ready-made in the form of an unusual dollhouse where the viewer faces an empty shell and cavities, and Tomt (the Lot), a fence that forms a place that visitors do not have access to. Furthermore there are pencil drawings, a photograph and a video work in a provisory room.

Contact has recently been a central theme in Bojkowskas work, resulting in sculptures that can and may be touched. She wants to involve the audience and explore how we relate to the object as commodity, artwork, souvenir, museum object or personal property. Architecture, the home and space are important components of the artist’s work that also takes expression in this exhibition.

Prepositions are the clues of the exhibition: to be at a place, to be in it or next to it. They define where we are and where we are headed.

Gosia Bojkowska was born in 1979 in Krakow, Poland. At the age of seven she moved to Malmö where she grew up. After a long period in Stockholm, where she went to the Royal College of Fine Arts, she is since July 2012 once again back in Malmö. Bojkowska has exhibited successfully in Sweden and in many international cities such as Warsaw, Paris and St. Petersburg.

 

OPENING
10 May 15-18

FINALE
31 May 15-17:30

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Martina Palmitessa
+46 (0) 704 920 049
gallerpictura@gmail.com