Aida Al-Tamimi & Carolina Billvik / Studie av ögonblick 18 okt – 08 nov 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Aida Al-Tamimi och Carolina Billvik i höstens andra utställning. Här visas målningar i kombination med ett videoverk.

I Carolina Billviks verk När jag väl stängt alla dörrar provar hon en närgången autistisk blick på sin omgivande miljö. Videoverket är en skildring av det mest banala, vardagen, livet som flyter förbi. Hon upplever ett meditativt flöde i att uppmärksamma och ta till sig vardagens små detaljer. Att stanna upp ger flödet, menar hon. Hon söker en blick som berättar något utöver det bilden rent konkret visar. Där bilden både är det den är och mer ändå.

Carolina intresserar sig även av att titta på vad som händer med bilden och hur den tolkas när den förskjuts mellan svartvitt och färg.

Carolina kommer ursprungligen ifrån Karlshamn och studerar för tillfället masterprogrammet i fri konst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Aida arbetar måleriskt med utgångspunkt i ett vardagligt motiv avbildat vid olika tidpunkter. I verken 2009-09-26 och 2010-01-30 har hon delat upp denna ögonblicksbild i mindre fragment som arbetats som individer utan hänsyn till helheten, likt hur vi människors skapar oss olika bilder och upplevelser av världen som självklar.

Aida Al-Tamimis verk har uppstått ur ett behov av att dokumentera och bearbeta vardagliga intryck. Hennes blick har instinktivt fastnat vid något som först ter sig alldagligt och obetydligt för att sedan agera språngbräda för ett utforskande av hur våra olika perspektiv och tolkningar av verkligheten uppstår och verkar i oss människor.

Utan titel #1 och Utan titel #2 angriper problematiken från en annan vinkel – istället för att dela upp och dubblera förlagan visar dessa målningar endast en bild, bestående av många. En fusion istället för fragmentering. Andra sidan av samma mynt.

Aida är född i Moskva och har studerat på olika konstinstitutioner i Sverige, senast Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

 

VERNISSAGE
18 okt kl.15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
18 okt – 08 nov

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Emma Jönsson
+46 (0)73 3123 710
Sofie Andersson
+46 (0)70 5332 138
gallerpictura@gmail.com

 

 

Gallery Pictura is honored to present Aida Al-Tamimi and Carolina Billvik for the second opening of this fall season.

Carolina Billvik tries an upfront autistic glance upon her environment in her video work När jag väl stängt alla dörrar (Once I closed all the doors). The composition is a depiction of the most ordinarily plain life that flows past. She experiences a meditative flow in observing and absorbing the small details of the everyday. Carolina expresses that ”stopping creates a flow”. Searching for something in the picture that reaches beyond the pictures formal qualities, where the picture is being even more than what it communicates.

To see what happens with the picture and how it gets interpreted when displaced between black and white and colour is also what interests Carolina.

Carolina is originally from Karlshamn and is currently studying the master programme at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm.

Aida works painterly with a starting point in an everyday imagery depicted at different moments. In her artworks 2009-09-26 and 2010-01-30 she has divided these pictures from moments in to fragments that has been treated as individual pieces regardless to the artworks wholeness, similarily to how people shape different images and experiences of the world as obvius.

Aida Al-Tamimis works were created out of a necessity to document and process everyday perceptions. After her glance instinctively rested on something that at first sight seems ordinary and insignificant the item looked upon can act as a stepping stone for an exploration of how different perspectives and interpretations of how reality arises and affects us humans.

Utan titel #1 (Untitled #1) and Utan titel #2 (Untitled #2) attacks the problem from another stance – instead of dividing and dupplicating the original the paintings show only one image consisting several pieces. A fusion appears, not only fragmentation. Seeing it as being two sides of the same coin.

Aida is originally from Moscow and has studied at several art institutions in Sweden, most recent at The Royal Academy of Fine Arts in Stockholm.

 

OPENING
18 Oct 15-18

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Emma Jönsson
+46 (0)73 3123 710
Sofie Andersson
+46 (0)70 5332 138
gallerpictura@gmail.com