Ingrid Koslung / Organize 29 nov – 20 dec 2013

Galleri Pictura presenterar stolt Ingrid Koslung i höstens tredje och sista utställning. I utställningen Organize visas objekt gjorda av getingbo, återvunna biprodukter från arbetsprocessen, och laboratorie dataskisser.

Människorörelser har länge varit centralt i Ingrid Koslung’s arbete. Hon har fokuserat på de sociala och politiska aspekterna av människokroppens gruppdynamik, koreografi av vardagliga gester och tillmötesgående eller öppenhet till normer och moraliska värderingar. Människors avtryck genom städer har blivit nära observerat och analyserat, uppdykandes i hennes verk som agerande, spår och koreografi. Experimenterandes med ett brett spektrum av medier, hennes val av platser, färger och former är inte baserade på en lång erfarenhet. Tvärtom, vad som verkar upprepa sig själv är att projekten tycks upplevas någorlunda amatöriska, med utopiska kvalitéer.

Koslung’s senare arbete har tagit en vändning mot en mer meditativ och sluten verksamhet. De framförande elementen är numera belägg av spår av hennes egna rörelser, precis som betraktarens fotarbete i utställningsytan. Trots att verken är baserade på konceptuella idéer spelar den taktila kvalitén av fysiska material en stor roll.

I Organize är kroppen och hjärnan konfronterade på en grundläggande nivå. Koslung utforskar interaktionen mellan medvetenhet och hur vi agerar utanför jagets kunskap. Som en febril forskare försöker hon göra ordentliga och robusta uppbyggnader av mycket fragila och oregerliga material.

Ingrid är ursprungligen från Telemark, Norge men är numera verksam i Oslo. Hon har studerat på konsthögskolan i Malmö men också andra konstskolor i Norge.

VERNISSAGE
29 nov kl.15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
29 nov – 20 dec

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Vera Johansson
+46 (0)73 7555 758
gallerpictura@gmail.com

Galleri Pictura proudly presents Ingrid Koslung in the third and last exhibition of this fall. In the exhibition Organize, objects made from waspnest, recycled biproducts from the working process, and laboratory rats’ data traces, are shown.

The movement of bodies has long been central to Ingrid Koslung’s work. She has focused on the social and political aspects of human bodies’ group dynamics, the choreography of everyday gestures, and compliance or rebellion to norms and moral values. Peoples trails through cities have been closely observed and analysed, resurfacing in her peices as actions, traces and scores. Experimenting with a broad array of mediums, her choices of places, colors and shapes are not based on long term experience. On the contrary ; what seems to repeat itself are the projects’ somewhat amateuristic, utopian qualities.

Koslung’s later work has taken a turn towards more meditative and introverted activity. The performative elements are now surfacing as traces of her own movements, as well as the audiences’ footwork in the exhibition space. Although pieces are based on conceptual ideas, the tactile quality of physical material now plays an important role.

In Organize, body and brain are confronted on a basic level. Koslung explores the interaction between conscious thoughts and the acts we perform outside the ego’s knowledge. Like a frantic scientist she attempts on making orderly and robust structures out of very fragile and unruly material.

Ingrid is originally from Telemark, Norway but is currently based in Oslo. She has studied at Malmö Academy and other artschools in Norway.

OPENING
29 Nov 15-18

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Vera Johansson
+46 (0)73 7555 758
gallerpictura@gmail.com