Kristina Lindberg & Jakob Sjöstedt / Att positionera en variant 17 jan – 14 feb 2014

Galleri Pictura presenterar stolt ett samarbete mellan Kristina Lindberg och Jakob Sjöstedt.
Vad är en skulptur, vad är ett rum, vad är en kropp? Dessa tre frågor utgör tillsammans den bakgrund ur vilken de båda konstnärerna Kristina Lindberg och Jakob Sjöstedts konstnärliga arbeten framträder. Just att träda fram ur någonting, ur ett material, ur en tanke, att bokstavligen bli synligt som objekt och som kropp, är centrala frågeställningar för de båda konstnärerna.

I utställningen Att positionera en variant möts de båda konstnärernas arbeten. Inte som jämförelse, där de då skulle kunna tänkas representera olika förhållningssätt och metoder, utan som just två konstnärer sammanförda av ett gemensamt intresse för begrepp som objekt och form, kropp och tillblivelse. Två konstnärskap sammanförda och sammanslutna i ett vidsträckt rum i en byggnad som i sig självt är en kropp. Båda två intresserar de sig för själva tillblivelsen. Den process som uppstår i det att ett objekt tillverkas, en tanke omformas, eller i mötet med ett historiskt skeende eller en yttre fiktion.

I Kristina Lindbergs konstnärskap tematiseras just skulpturens formella egenskaper så som form, kropp och tyngd. Egenskaper som hon sedan tillämpar på sig själv och sitt arbete i ateljén. Där processen med att tillverka ett föremål indirekt även formar hennes praktik, idéer och den egna kroppen. De föremål och skulpturer hon tillverkar speglar ofta på så sätt sin egen tillblivelse. Där Lindbergs resonemang bygger en väv lika tät och tung som hennes skulpturer, så är Jakob Sjöstedts konstnärskap betydligt mer esoteriskt. Även i detta konstnärskap betonas arbetet och den process som driver det framåt, men med skillnaden att processen är aktiv även i utställningsrummet. Jakobs arbeten kan snarare ses som ett kreativt flöde, vilket är i ständig förändring, likt en landmassas nästintill omärkbara förflyttning. Den förlängs och förläggs, inte bara till rummet utan även in i betraktaren. Varje objekt, tanke och material återspeglas och byter plats med varandra i ett oändligt självgenererande produktionssystem.

I förlängningen blir resultatet av Kristina Lindbergs och Jakob Sjöstedts för stunden sammanförda konstnärskap, en fysisk dialog. Ett samtal som utgår från objektens kropp, och allt som sker i det omslutande rummet formas kring denna konstant.

Kristina Lindberg (f.1981) är utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konsthögskolan Valand i Göteborg, där hon vid den senare tog sin Master examen i Fri Konst 2011. Hon har tidigare ställt ut på bland annat: Konstfrämjandet Bergslagen (2013), Verkstedhallen/Trondheim (2013) Galleri 54 (2012), Örebro Konsthall (2012), Kunsthal Charlottenborg (2012), Göteborgs Konsthall (2011), samt Valla Skulpturpark/ Linköping (2011).

Jakob Sjöstedt (f.1977) är utbildad vid Högskolan för Fotografi/Göteborgs Universitet där han tog sin Masterexamen i fotografi 2009. han har tidigare ställt ut på bland annat: Skånes Konstförening (2012), Liljevalchs (2012), Plan.d/Düsseldorf  (2011), Galleri 54 (2010), Göteborgs Konsthall (2009), V-art/Värnamo (2009) samt Centrum för fotografi (2009).

VERNISSAGE
17 jan kl.15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
17 jan – 7 feb

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

FÖR MER INFO
Ellen Arvidsson
+46 (0)73 5 412 560
gallerpictura@gmail.com

IN ENGLISH:

Galleri Pictura proudly presents a collaboration between Kristina Lindberg and Jakob Sjöstedt .

What is a sculpture, what is a room , what is a body? These three issues make up the back- ground from which both artists Kristina Lindberg and Jacob Sjöstedts artistic work emerges. To come out of nothing, out of a material from a thought, to literally become visible as an object and as a body, are central issues for both artists .

In the exhibition To position a variant , the two artist’s work meet. Not as a comparison, where they would be likely to represent different approaches and methods, but as two artists brought together by a common interest in concepts like object and shape, body and becoming. Two artists brought together and linked through a vast space in a building that is itself a body. Both in an interest for creation in itself . The process that occurs in that an item is made, a thought is reshaped, or in the meeting with a historical event or an external fiction.

In Kristina Lindberg’s artistry the formal qualities of sculpture is thematized, such as shape, body and weight. Properties which she then applies to herself and her work in the studio. Where the process of making an object, indirectly shape her practice, her ideas and her own body. The objects and sculptures she produces thus often reflects it’s own creation. Where Lindberg’s reasoning builds a tapestry as dense and heavy as her sculptures, Jakob Sjöstedt’s artistry is far more esoteric. But he as well emphasizes the work and the process that drives it forward, with the difference that the process is active even in the exhibition space. Jakob’s work can be seen as a creative flow, which is constantly changing, like the imperceptible movement of a continent’s mass. It extends and is sited, not only in the space itself but also into the viewer. Each object, in thought and material, reflect each other and changes places in an infinitely self-generating production system. By extension, the result of Kristina Lindberg’s and Jakob Sjöstedt’s momentarily combined artistry, is a natural dialogue. A talk based on the objects’ body, and everything that happens in the enclosing room is constantly formed around this.

Kristina Lindberg (b. 1981) studied at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and Valand School of Fine Arts in Gothenburg, where she received her Master degree in Free Arts in 2011. She has previously exhibited at: Konstfrämjandet Bergslagen (2013), Verkstedhallen/Trondheim ( 2013), Gallery 54 (2012) , Örebro Konsthall (2012), Kunsthal Charlottenborg (2012), Göteborgs Konsthall (2011), and Valla Sculpture Park/Linköping (2011) .

Jakob Sjöstedt (b. 1977) studied at the School of Photography/Gothenburg University, where he received his Master degree in photography in 2009. He has previously exhibited at: Skånes Konstförening (2012), Liljevalchs (2012) , Plan.d/Düsseldorf (2011), Gallery 54 (2010), Göteborgs Konsthall (2009), V-art/Värnamo ( 2009), and Centrum för fotografi (2009).

OPENING
17 jan kl. 15-18

EXHIBITION
17 jan – 7 feb

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund

CONTACT
Ellen Arvidsson
+46 (0)73 5 412 560
gallerpictura@gmail.com