MAGDALENA CAVALLIN & ANNE MARIA UDSEN / BRYTNINGAR / 24 OKT – 21 NOV 2014

I brytningen mellan dröm och verklighet, i brytningen mellan det fysiska och psykiska samt i brytningen mellan naturen och kulturen befinner sig Magdalena Cavallins respektive Anne Maria Udsens bildmässiga uttryck. Dessa mellanliggande tillstånd blir gemensamma nämnare i de båda konstnärernas måleri. De har ställt ut tillsammans tidigare, men introducerar nu nya verk, och det är med stor glädje som Galleri Pictura presenterar höstens andra utställning – Brytningar.

Magdalena Cavallin arbetar med stämningsladdade och gåtfulla scenerier i ett slags metafysisk samtidsmåleri med djupa rötter hos Giorgio de Chrico och surrealisterna. Ödsliga landskap och arkitektoniska detaljer bildar fond till en föränderlig bildvärld där människor och objekt rör sig i tvetydiga och underfundiga miljöer. Cavallin förenar collage och måleri och skapar bilder i brytningen mellan dröm och verklighet. Anne

Maria Udsen behandlar i sina verk livets cykler med födsel, växt, åldrande och död. I undersökandet av gränslandet mellan människans byggprocesser och naturens nedbrytande krafter, finner hon förgänglighetens skönhet. Den nya serien Genesis handlar om människans ingrepp i det vi kallar naturens skönhet. Det skrämmande och skönheten växer samman till en enhet. Vad som är naturligt och vad som är onaturligt går inte att skilja åt. En särskild teknik där bladmetaller utvecklas och förändras under kemiska processer och som sedan samspelar med oljemåleriet, ger hennes verk en spännvidd och en abstrakt dimension. Udsen använder ofta flertydiga objekt, gestalter och industriella former som tages ur sitt sammanhang, isoleras och härvid får monumental karaktär.

Magdalena Cavallin (1970) är verksam i Höganäs och utbildad på bland annat Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Candyland (2013), Karlshamns Konsthall (2012), Höganäs Museum och Konsthall (2012) och Galleri Rostrum (2007) är ett urval av platser där hon ställt ut. Hon har även illustrerat två uppmärksammade barnböcker. Under hösten aktuell på den jurybedömda utställningen ”Nordisk Salong” på Dunkers Kulturhus.

Anne Maria Udsen (1967) är verksam på Österlen, efter 25 år i Köpenhamn. Debuterade på Efterårsudstillingen ”Den Frie” i Köpenhamn (1995) och internationell debut på Royal Academy of Arts i London (2001). Utställningar i urval: Grand Palais i Paris, Ljungbergmuseet, Vejle kunstmuseum, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg slott etc. Representerad på bland annat Horsens Kunstmuseum, HSM Industri, Ros- kilde business College etc. Officiella borgmästarporträtt finns i bl.a. Köpenhamns rådhus och Thisted rådhus i Danmark.

VERNISSAGE
24 OKTOBER 15-18

UTSTÄLLNINGSPERIOD
24 OKT – 21 NOV 14-17

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

ÖPPETTIDER
Tis-Fre 14-17

FÖR MER INFO
Helena Hägg
+46 707 485 638
Lina Örtman
+46 735 468 611

galleripictura@gmail.com

 

IN ENGLISH

It is with great pleasure that Galleri Pictura presents autumn’s second show – in the rupture between dream and reality, in the rupture between what is physical and what is psychological and in the rupture between nature and culture is where Magdalena Cavallin’s and Anne Maria Udsen’s pictorial expression comes into being. These intermediate states become a common denominator in the two artists’ paintings.

Magdalena Cavallin’s work with iconic and enigmatic scenes plays into a metaphysical and contemporary painting that roots back to de Chirico and the Surrealists. Desolate landscapes and architectural details form the backdrop to a changing visual world where people and objects move in ambiguous and subtle environments. Cavallin combines collage and painting, creating images in the undefined land between dream and reality.

In her work Anne Maria Udsen process the themes of life’s cycles; birth, growth, aging and death. In the quest for an understanding of boundaries between human construction processes and nature’s destructive forces, she finds the beauty of volatility. The new Genesis series is about human intervention, in what we call nature’s beauty. That which is frightening and that which is beautiful grow together into one unit. What is natural and what is unnatural cannot be separated. A special technique in which sheet metal evolve and change during chemical processes and which then interacts with the oil painting, gives her work an abstract dimension. Udsen often use ambiguous objects, figures and industrial forms which are taken out of context, isolated, and thereby given a monumental character.

Magdalena Cavallin (1970) is active in Höganäs. She was educated at the College of Arts and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. Selected exhibitions include: Candyland (2013), Karlshamn Konsthall (2012), Höganäs Museum and Art Gallery (2012) and Gallery Rostrum (2007), childrens-books illustraion. This autumn her work can be seen at the juried exhibition ”Nordic Lounge” at Dunkers.

Anne Maria Udsen (1967) operates on Österlen, after 25 years in Copenhagen. Debuted at Efterårsudstillingen ”Den Frie” in Copenhagen (1995) and internationally at the Royal Academy of Arts in London (2001). Selected exhibitions include: Grand Palais in Paris, Vejle Art Museum, The National History Museum. Represented at Horsens Kunstmuseum, HSM Industri, Roskilde Business College. Her official mayoral portrait can be seen at Copenhagen City Hall.

OPENING
24 OCTOBER 15-18

EXHIBITION
24 OCT – 21 NOV 14-17

GALLERI PICTURA
Universitetshuset,
Paradisgatan 2, Lund.

CONTACT
Helena Hägg
+46 707 485 638
Lina Örtman
+46 735 468 611

galleripictura@gmail.com