Stadgar

Stadgar för Galleri Pictura/Skånska konstmuseum, antagna 2013-05-20

1. Föreningens namn
Föreningens namn är Galleri Pictura/Skånska konstmuseum.

2. Syfte
Föreningen har sitt säte i Lund och har som syfte att skapa möjligheter för studenter vid Lunds universitet att orientera sig inom den samtida konsten och konstvärlden, både teoretiskt och praktiskt. Föreningens verksamhet riktar sig till såväl allmänhet som medlemmar. Föreningen kan samverka med andra aktörer när den så finner lämpligt. Föreningens historiska anknytning skall bibehållas. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

3. Medlemskap
Varje studerande vid Lunds universitet kan antagas som ordinarie medlem. Övriga personer kan antagas som stödmedlemmar. Stödmedlem har yttranderätt men ej rösträtt vid föreningens möten. Medlemskap erhålles genom inbetalning av den medlemsavgift som bestäms vid årsmötet. Medlemsavgift kan erläggas terminsvis eller årsvis och gäller under den termin/de terminer för vilken/vilka den är betald. Medlemskapet upphör om det ej förnyas efter den tid som medlemsavgiften erlagts för. Medlem som motverkar föreningens verksamhet och syfte eller skadar dess anseende kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

4. Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av ordinarie medlemmar. Styrelsen skall utgöras av fem medlemmar. Styrelsen är vald av ordinarie medlemmar under årsmöte för en period av ett år. I styrelsen skall posterna ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamot finnas. Föreningen kan inrätta ansvarsposter utanför styrelsen. Dessa poster kan även innehas av styrelsemedlem. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra medlemmar är närvarande.

5. Firmatecknare
Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

6. Revision
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av revisor som utses vid årsmöte.

7. Termins- och årsmöte
Föreningen håller årligen två stormöten, ett i samband med varje terminsslut. Vårterminens möte är årsmöte och höstterminens möte benämns terminsmöte. Kallelse till stormöte skickas ut senast 14 dagar i förväg. Vid årsmötet behandlas:

  • Ordförandens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.
  • Revisionsberättelse.
  • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  • Val av styrelse.
  • Val av revisor.

Vid terminsmötet behandlas:

  • Ordförandens verksamhetsberättelse för den gångna terminen samt ekonomisk berättelse för den gångna terminen.
  • Principiella frågor gällande föreningens verksamhet och riktning.
  • Eventuella fyllnadsval.

8. Möten
Föreningen håller ordinarie medlemsmöten en gång per vecka under terminstid. Vid dessa möten förs protokoll.

9. Stadgeändring
Förslag av ändring av stadgar kan väckas av ordinarie medlemmar, skriftligt inför terminsmöte. Beslut om ändring av stadgar kräver bifall av 2/3 av närvarande ordinarie medlemmar vid två efter varandra följande stormöten.

10. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas på stormöte om minst 2/3 är ense om beslutet. Fördelning av föreningens tillgångar beslutas i samband med beslut om upplösning.